Detaily autora

Kusin, Vasko, Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta, Slovensko