Studenti Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního poradenského týmu Akademické poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH

Autoři

  • Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická
  • Pavel Jirava Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Abstrakt

The paper responds to the current situation of building a university counselling service center for students with special needs. It reflects the perspective of an interdisciplinary advisory team APUPA and Department of services to handicapped students at the University of Pardubice.

The paper is based on the analysis of data collected by APUPA and Department of services to handicapped at the University of Pardubice.

The aim of this paper is:

1) To analyse the system of advice, support and assistance to students with special needs, which is implemented at the University of Pardubice?

2) Suggest a diagram of internal support system for students with special needs including individual advice and special support.

3) To justify the real psychosocial, educational, economic or technical needs of students. An important factor is the individuality of the students
with special needs.

The results suggest that psychosocial, educational, economic or technical needs of student with special needs are evident. This article also shows that the number of records of the use of specific services provided at the university is significantly increasing.

Inclusion the students with special needs to Master’s Studies lead to equalization of educational opportunities. The number of students (and applicants) with special needs is, inter alia, an indicator of the quality of high school. These trends are implemented also at the University of Pardubice.The need
to participate in the removal of technical, social, information and human barriers in an academic environment is the common goal of interdisciplinary advisory team UPa workers.

Biografie autora

Zdenka Šándorová, Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

odborná asistentka

Pavel Jirava, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

odborný asistent

Reference

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015. (2010). [online]. Praha [cit. 2013-03-18]. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice 2011-2015. (2010). 1. vyd. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-305-8.

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu. (2010). [online]. vyd. Brusel: Evropská komise. [cit. 2013-03-18]. Dostupné na WWW: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:CS:PDF.

KALEJA, M., KOVÁŘOVÁ, R., ZEZULKOVÁ, E., FRANIOK, P. (2012). Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 110 s. ISBN 978-80-7464-174-9.

MŠMT. (2011). Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách. [online]. [cit. 2013-03-18] Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/uploads/Pracovni_navrh_vecneho_zameru_23_02_2011.pdf.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014: schválený usnesením vlády České republiky ze dne 29. března 2010 č. 253. (2010). Praha. ISBN 978-80-7440-024-7.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“. [online]. (2012). Pardubice, [cit. 2013-03-18]. Dostupné na WWW: http://projekty.upce.cz/handicapy/index.html.

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2013). [online]. Praha [cit. 2013-03-18]. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/file/26979.

SEIDLER, P., BELIKOVÁ V., DUFEKOVÁ A. (2013). Inakosti v terciárnom vzdelávaní. Vyd. 1. Nitra: Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 118 s. ISBN 978-805-5804-774.

Směrnice č. 3/2013 Podpora uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa. [cit. 2015-04-18]. Dostupné na WWW: https://zamestnanci.upce.cz/vnitr-dok/smernice/nove.htm).

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. (2013). [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné na WWW: http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Umluva-ve-sbirce.pdf.

Stahování

Publikováno

2015-08-03

Číslo

Sekce

Články